ስርሒት ዲምህት – ኮሎኔል (ካብ ገዛባንዳ)

 posted by: malachi_ss

ስርሒት ዲምህት – ኮሎኔል (ካብ ገዛባንዳ)

Dec 7, 2013

ስርሒት ዲምህት

ኮሎኔል (ካብ ገዛባንዳ)

ዲምህት መንዩ? ከመይን ስለምንታይን’ከ ተፈጢሩ? ብዙሕ ምትንታን ዘድልዮን ዘዛርብ ታሪኽ ዘለዎ ጉጅለ ክሳብ ዘይኮነ ግዜ ክነጥፋኣሉ ኣይምተገበአን፡፡ ሕማቕ ዕድል ገይርና ግና ታሪኽ ጀጋኑና፡ ህዝብናን ሃገርናን ጠሊሙ ታሪኽ ንዘይብሎምን ጓኖት ኣሕሊፉ ዝሃበና ሩኹስ መራሒ ክሳብ ዝሃለወና እንከይፈተና ምስዘይመዛርብትና ክንዛረብ ክንግደድ ኢና፡፡ ብኢሳያስ ተፈጢሩ፡ ብኢሳያስ ተጠሚቑ፡ ንስርሒት ኣስመራ ተዋፊሩ ንጥፍኣትና ኣብ ቀደማይ መስርዕ ተሰሊፉ ዝርከብ ዲምህት፡፡

ታሪኽ ዝጎሓፎ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕላማ ዘይብሉ፡ ዕሱብ መጋበርያ ኢሳያስ ዝኾነ ጉጅለ ዲምህት፡ ብ1999 ወርሒ 2 ኣስመራ እዩ ተሰኒዑ፡፡ ዝሰንዖ ከኣ ኢሳያስ’ዩ፡፡ ቀዲሙ ዝተሰነዐ ወይ በኳሪ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሊሙ ኣብ ኤርትራ ዘዕቆበ ሰብ ኣብ ትካል ጸጥታ ኢትዮጵያ ምክትል ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምንባሩ ዝልፍልፍ ዝነበረ ፍስሃ ሃይለማርያም ተላ ዝተብሃለ ተጋዳላይ ወያነ’ዩ፡፡

እቲ ንድፊ ብኢሳያስ ምስተሰነዐ ንትግባረኡ ዝተረባረቡ በዓል ወዲ ካሳን የማነ ማንክን’ዮም ነይሮም፡፡  ፍስሃ ሃ/ማርያም ፊውቶራሪ እቲ ጉጅለ ክኸውን ከይተሓለሎም ሰሪሖም፡፡ ምትእኽኻብ እዚ ጉጅለ ኣፍዓበት ኣብ ሻባይ መንደር ዝነበሩ ሙሩኻትን ስሉማትን ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታትን ከተማታትን ብሓይልታት ጸጥታ ተታሒዞም ዝተኣሰሩ ኣብ ሸቕሊ ዝነበሩ ትግራዎትን ኣተኣኻኺቦም ነቲ ጉጅለ መልክዕ ከትሕዙ ሙሎበር (ሓዱሽ መዓስከር) ክቐውም ገይሮም፡፡

ብገንኡ መራሕቲ”ዚ ጉጅለ ክኾኑ ብበዓል ወዲ ካሳ ካብ ዝተሓረዩ ሰባት ሓደ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ተወልደ ግደይን ድሕሪ ምጅማር ኩናት ካብ ወያነ ከዲዑ ኤርትራ ዘዕቆበ ፍስሃ ሃ/ማርያምን እኳ እንተነበሩ፡ ንይምሰል እስከ መራሕትኹም ባዕልካትኩም ምረጹ ዝተብሃሉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ንዝተውሃቦም ዕድል ከይነሓፉ የማነ ድምጹ፡ ገረዝጊሄር ወለገሪማን መድሚዳይን ዝበሃሉ ብዝለዓለ ድምጺ መረጹ፡፡

ካብ ድሌቶም ወጻእ ብዝኸደ ምርጫ ዝተቖጥዑ በዓል ኢሳያስ፡ ወዲ ካሳ፡ ተኽለ ማንጁስን ለኒንን ኣብ ውሽጢ’ቶም ብወለንታ ኣባላት ዝተምርጹ መሪሕነት ብስም ኣማኻሪ ዝሓናኽሮም ሰብ መደቡ፡፡ እቲ ሰብ መጀር ዳዊት ዘርኣይ ናትና ናይ ህ.ግ.ሓ.ኤ ተጋዳላይ እዩ፡፡ ክሳብ ሕጂ ከኣ ምስ በዓል ለኒን ኣሎ፡፡ ብጉልባብ ኣማኻሪ ብመደብ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ በታቲዕዎም፡፡ ኣብ መወዳእትኡ ንበዓል ገ/ሄር ወለገሪማ፡ ክፍለን መድሚዳይን ብህይወቶም ክጠፍኡ ገይርዎም፡፡ በታ ዝለመድዋ ባህሪ ቃንዮም ብኢሳያስ ዝተብሃገ ፍስሃ ሃ/ማርያምን ንመማልእቲ ዝተሓውሰ የማነ ድምጹን ሓለፍቲ ተኺሎም፡፡

ፍስሃ ሃ/ማርያም ኣብ መራኽቦ ብዙሃን ሃገርና ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ጸጥትኡን ብዙሕ እዩ ሃውቲቱ፡፡ በዚ ዝነደሩ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ንፍስሃ ሃ/ማርያም ብህይወት ይደልይዎ ስለዝነበሩ ንግዜ ጥራይ ክጽበይዋ ድሕሪ ምጽናሕ ምስኡ ኣብ መኪንኡ ብዝተሳፈረ ኤርትራዊ ዜጋ ስጉምቲ ወሲዶምሉ፡፡ ቅድሚ እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ ወትሃደራዊ መሪሕነት ዝነበረ የማነ ድምጹ ዝተብሃለ ተጋዳላይ ኣብ ትሕቲ ክትትልን ጥርጣረን በዓል ወዲካሳ ከምዝነበረ ኣቐዲሞም ዝፈለጡ ወያነ ኣብ ልዕሊ ፍስሃ ሃ/ማርያም ቅድሚ ዝውሰድ ስጉምቲ ቀልጢፉ ክወጽእ ተኣዚዙ ዝሓዘ ሒዙ ወጺኡ ጸኒሑ፡፡

ብስጉምታት ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ታሕጓስ ተፈጢሩ፡፡ እቲ ጉጅለ ከም ጉጅለ ንምፍራስ ኣብ ዕራርቦ ጸሓይ በጺሑ ነይሩ፡፡ ዲምህት ክፈርስ ከምዘይብሉ ለይትን ቀትርን ዝሰርሑ በዓል ተኽለ ማንጁስ፡ ወዲካሳ፡ ለኒን ዳግም ነዚ ሓይሊ ትልኽ ከብልዎ ፈቲኖም፡፡ ሞላ ኣስገዶም ዝበሃል ወዲ ዓዘቦታይ ናብ መሪሕነት ኣምጺኦመሞ፡፡ ብዓቕሚ ሰቡ ንምጥንኻር ካብ ዶባት ኢትዮ-ኤርትራ ምስ ኣሓ ዝወፈሩ ህጻውንቲ ጓሶት እንዳዓፈኑን እንዳታለሉን ኣብ ዓሽ ጋላ ሓሪና፡ ዓላ፡ ዒን፡ ዊዓን ማይ ኣጣልን ብበዓል ሌ/ኮሎኔል ጀማል ዓላሚ ፍሉያት ሓይልታት ኤርትራ እንዳ ዓለሙን እንዳዕጠቑን ሂወት ክዘርእሉ ፈቲኖም፡፡

ዲምህት ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ ስርሒታት እንታይ ኣሎ? ሓሓሊፎም ኣብ መጓዓዝያ ህዝብን ፓሎታት ኳረንትን ዝትኮስ ነተጉቲ ካብ ምፍጻም ዘይሓልፍ ጠርቋሽ ሽርሒታት እንተነይሮም’ውን ንዓና ንኤርትራውያን ንግዳይ ግብረ መልሲ ዝገብር እንተዘይኮይኑ ዘድምዕ ስራሕ ሰሪሑ ኣይሰማዕናን፡፡

ንስኹምስ ብረሳሕ ሳንቡእ እንዳማትኩም እንዳተንፈስኩም ክሳብ መዓስ ክትነብሩ፡ ንዑ ደኣ ሕደግዎ ዞም ደቅና ንዓድኹም ኪዱ፡፡ እንተ’ቲ መንግስትኹም ይትረፍ ንዓኹም ንደቅና እኳ የዕቑቦም ኣሎ፡፡ ብምባል ዝመኽሮም ወለዲ ነይሮምን ኣለውን፡፡ ንምኽሪ ለባማት ሰሚዖም ዝጠፍኡ፡ ብኢሳያስ እንተተጨፍሊቕና ዘእውየልና የብልናን መሬት ሓዲኣ ክሳብ ትወልድ ክንጽበ ኢና ኢሎም ፈሪሖም ዝነብሩ፡ ውሑዳት ከኣ ኣንስቶም ከይተረፈ ቀቲሎም ዝኣተው፡ ሞባእ ቤተክርስትያን ዝሰረቑ፡ ናይ ኣለቃሕቲ ትካላት ሰልዲ ዝበልዑ፡ ብዝፈጸምዎ ዝተፈላለየ ገበን ከይሕተቱ ዝሰግኡ መምለሲ የብልናን ኢሎም ከም ሽፍታ ክሳብ መዓልቶም ዝጽበዩን ስለ ፖለቲካ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ከም ፓፓጋሎ ዘዝተብሃሎም ዝደግሙን ኣለው፡፡

ጉጅለ ዲምህት ኣዘውቲሮም ናብ መሬት ትግራይ ይዘምቱ እዮም፡፡ ዘሚቶም እንታይ ተዓዊቶም ግን ባዶ እዮም፡፡ ኣብ ልዕሊ ወያነ ዘድምዕ ስርሒት ዘይምምዝጋቦም ቀንዲ ምኽንያት ብወያነ ስለተሰልኩ’ዩ፡፡ ካልእ ይትረፍ ነቲ ጉጅለ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ  ሞላ አስገዶም ከይተረፈ ብወያነ ዝተወደበ’ዩ፡፡ ነዚ ሚስጢር ገለ ዕጡቋት እቲ ጉጅለ ከይተረፉ ዝፈልጥዎ’ዩ፡፡

ስለዚ ሓይልታት ጸጥታ ወያነ ብመገዲ ጉጅለ ዲምህት ንኤርትራውያን ይመርሓና ኣሎ፡፡ ጉጅለ ዲምህት ኣብ ኣስመራ ኣትዩ “ማስታወቅያ” እንዳበለ ንመንነትና ክሓትት፡ ክፍትሽ፡ ጸሊም ማስኬራ ወድዩ ካብ ቤት ናብ ቤት እንዳዞረ ህዝብና ከከላብት፡ ስነ-ልቦናና ብጽጹይን ብቐረባን ክፈልጥ ዕድል ካብ ረኸበ ፈተና ጸላእና ኣብ ቁጽጽር ዲምህት ጥራይ ዘይኮና እንተላይ ኣብ ቁጽጽር ወያነ ከምዘለና ክንፈልጥ ይግበኣና፡፡ ዕድመ ንኢሳያስ! ሉኣላዊት ኤርትራ ብዶባታ ጥራይ ዘይኮነት ተደፊራ ኣብ ሕንብርቲ ዓዲ ማእከል ከተማኣ’ውን’ያ ተደፊራ፡፡

ኢሳያስ ንዕጡቋት ዲምህት ክንድ’ዚ ዝኣክል ሓላፍነት ስለምንታይ ኣሕሊፉ ሂብዎም? ንስልኳ ወያነ ኸ ይፈልጥ ድዩ? ንስልኳ ወያነ ይፍለጥ ኣይፍለጥ ከም ኮሎኔልን ኮሎኔላትን እንፈልጦ የብልናን፡፡ እንተ’ቲ ወፍሪ ዲምህት ኣብ ኣስመራ ለንቅነ ግን ድሕሪ ሓደጋ ደሴት ላንፔዱዛ ኢጣልያ ዝሰዓበ ተርእዮ’ዩ፡፡

እቲ ጠንቂ ከኣ ኢሳያስ ንምዱብ ሰራዊት፡ ነቲ ኣብ ቀረባ ልዕሊ ኹሉ ከምዝኣምኖ ዝምከሓሉ ዝነበረ ህዝባዊን ዕቑርን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሓጺር ግዜ እምነቱ ኣጉዲሉ፡፡ ነንባዕለሎም ተሓላሊፎም ኣይወሃሃቡን ብኣንጻሩ ንዓይ ኣሕሊፎም ክህቡኒ እዮም ኢሉ ጠርጢሩ፡፡ ኣብ ክንድኡ ከኣ ነቲ ብምኽንያት ግዳያት ላንፔዱዛ ካብ ህዝቢ ክስዕብ ይኽእል እዩ ኢሉ ዝሰግኦ ህዝባዊ ተቓዉሞ ብዕጡቋት ዲምህት ክከላኸሎ ስርሒት ብድምህት ኣዚዙ፡፡ ስለዚ ዲምህት ልዕሊ’ቲ እሙን ሰራዊት ኢሳያስ’ዩ ተባሂሉ ዝዕለለሉ ኣሃዱ ፍሉይ ሓይልታት ክ/ሰ 84 እውን ተሰሪዑ ከምዘሎ ተረጋጊጹ’ዩ፡፡

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዶብ ዝሓለፎ ኩቱር ንዕቀት ዘለዎ ኢሳያስ ብተግባራቱን ተግባራት ልኡኻቱ ጉጅለ ዲምህትን ህዝቢ ኣስመራ ከምዝነደረ ምስተዓዘበ ንካድራቱ ልኢኹ ብወግዓውን ዘይወግዓውን ኣብ ምምሕዳር ከባቢታት ዝዘርግሖ ወረታት ካብ ቋሓይንን ሰንዓፈን ዶባዶብ ዝሰሓብናዮም ዕጡቋት እዮም፡፡ ምስ ትግራዎት ተመሳሳሊ ላሃጃታት ስለዘለዎም ዲምህት መሲልኩም’ምበር ኣይኮኑን፡፡ ይቕሬታ ከምዚ ዘቑጠዓኩም ኣይመሰለናን፡፡ ዲምህት እንተዋፈርናዮም ከ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ዘይንሕና ዓሊምናዮም ኣዕጢቕናዮም ንቕልቦም ዘለና፡፡ ዝኣመሰሉ ነንበይኖም መልስታት ክህቡ ቀንዮም፡፡ ኤርትራውያን እንተዝኾኑ ከም ጥሩፋት (ኣሸበርቲ) ጸሊም ማስኬራ ዘውዲ እንታይ ኣለዎም’ዩ? ኣየናይ ከባቢታት ዶብ’ዩ ኸ “ማስታወቅያ” ዝብል ቃል ዝጥቀም? ጉጅለ ኢሳያስ ዘይምልሶ ሕቶታት’ዩ፡፡

ኣብ ልዕሊ’ዚ ኢሳያስ ዝሓሰቦ ተንኮል ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያንን ተጋሩን ተወሳኺ ደም ንምቅባእ ጽልኣት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክዓቢ ንምግባር ዝተወጠነ መርዛም ውጥን ከይኮነ’ውን ኣይክተርፍን፡፡

ዝበስበሰ ስርዓት ኩሉ ግዜ ናብ ጓሓፉ ኣብ ዝተቓረበሉ ዝሓስቦ ናይ ዓቕሊ ጽበት ሓሳብ ኣለዎ፡፡ ኣብ ኣጋ ውድቀት ደርጊ 1989/90 ኣብ ኣስመራ ሌትናል ጀነራል ተስፋይ ገብረኺዳን ዘጣየሶ ‘’ትግራይ ግሩፕ’’ (TG) ዝበሃል ዓፋኝ ፈጢሩ ነይሩ፡፡ እዚ ሓይሊ’ዚ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ሞንጎ ትግራዎትን ኤርትራውያንን ጎንጺ ንምብላሕ ነንባዕሎም ንምውዳእ ዝተወጠነ ሓደገኛ ውጥን ምንባሩ ይዝከር፡፡ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዘብጸሖ ጉድኣት’ውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይነበረን፡፡ ኣብ መወዳእትኡ ብናይ ክልቲኦም ውድባት ሓበራዊ ቃልሲ ኣብ ራማ ክሳብ ዳዕሮ ተኽሊ መኪቶሞ ሕልሚ ተስፋይ ገረኪዳን ሕልሚ ቀትሪ ገይሮሞ፡፡ ብልክዕ’ዛ ናይ ኢሳያስ ውዲት’ውን ኣካል ናይዛ ብሌ/ጀነራል ተስፋይ ገብረኪዳን ዝተምሃዘት’ያ ትመስል፡፡ ኣብ ዕራርቦ ዝርከቡ ዝኸሰሩ፡ ብድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ ዝመትከሎም ዲክታቶራት ኣብ ዕርበቶም ዝጥቀምሉ ናይ መወዳእታ ምህዞ’ዩ፡፡ ኣጀማምረአን ጥራይ ዘይኮነ መፈጸምተአን’ውን ሓደ ከምዝኸውን ግን ጥርጥር የብሉን፡፡ ክሳብ መፈጸምትኣ ግን ክልቲኦም ህዝብታት ብኣቓልቦ ክከታተሉዋን ግዳይ ተንኮል ኢሳያስ ከይኾኑ ክነቕሑላን ይግባእ፡፡ ‘’መለበምን ኣይግበርካ መለበምን ከ ኣይኽላእካ’’ ይብሉ ሰብ ቀደም፡፡

source : http://www.forto21.nselam.com

!! ONE NATION, ONE STRUGGLE , ONE DESTINATION !!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s