ጠስሚ

posted by : malachi_ss

ኣብ 2005 ሓደ ቆልዓ ቃላት ትግርኛ ከጽንዕ ከሎ ትርጉም ናይ ‘ጠስሚ፡ እትብል ቃል ጠፊኣቶ ነዲኡ ይሓታ። ኣዲኡውን ክትፈልጣ ስለ ዘይከኣለት ንዓባዩ ይሓታ። ዓባዩ ተዘክሮኣ ስሑው ነይሩ። እቲ ኣቡኡ ምስ ተሓተተ ሽዑ፡ ኣብቲ ናይ ህግደፍ ሓድሽ መዝገበ ቃላት ይርእየሉ።  ‘ጠስሚ  =  ናይ ቀበጥበጥ ዘይቲ” ከኣ ይብል እቲ መግለጺ።

ናይ ህግደፍ ካድር !

ሓደ ናይ ህግደፍ ካድር ነቶም ህዝቢ፡  ” ዕላማና ኣብ ዝለዓለ ጫፉ ምስ በጽሐ ናይ ጸጥታ ፖሊስ ኣይክህልዉን’ዮም”

“ርግጸኛ ዲኻ? ስለምንታይከ?”

” እወ!! ክሳብ ሽዑ ኩላትና ከመይ ጌርና ንርእስና ከምንኣስራ ክንመሃር ስለ ዝኾንና!!”

ኩላትና ንጸልኦ፡ ግን..

 posted by : malachi_ss

ኢሳያስ ሓደ ምሸት ከይተፈልጠ ብጸላም ኣብ ሲነማ ኦደዮን ይኣቱ። ሽዑ ኣብቲ ፊልም ዝረኣየሉ ጻዕዳ ሰሌዳ ሓደ ስእሊ ናቱ ይረአ። ኩሉ ሰብ ድማ ተሲኡ ክልተ ደቒቕ ዝኣክል የጣቕዕ። ጥራይ ኢሳያስ ኮፍ ኢሉ ተረፈ። እቲ ጥቕኡ ዝነበረ ሰብ ጸላም ስለ ዝነበረ ብዘይ ምልላዩ ንኢሳያስ <ኣታ! ተስእባ!> ክብል ሕሹኽ ይብሎ። ኢሳያስ <ስለምንታይ?> ኢሉ ይሓቶ። <ስማዕ> ይብሎ እቲ ሰብ <ተረዲአካ‘ለኹ። ኩላትና ከማኻ ኢና እንሓስብ። ሕጂ ግን ኣታ ሓወይ፡ ክፉእ ከይተርአይና እንተኣጣቓዕካ ዝሓሸ እዩ> ኢሉ ይመኽሮ። 

ኢሳያስ ከሎ ሰላም የለን

possted by : malachi_ss

ሓንቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ኮስታሪት ናብ ቤት ጽሕፈት ኢሳያስ ትምደብ። ንግሆ ስራሕ ክትጅምር ከላ ሽዑ ንኢሳያስ <ሰላም!> ትብሎ። ንሱ ግን ዋላ ቆላሕታውን ኣይገበረላን። ስራሓ ምስ ወድኤት ድማ ንሓንቲ መሳርሕታ እቲ ዝገጠማ ትነግራ። <ተጋጊኺ! ድሕሪ ሕጂ ሰላም ክትብልዮ ከለኺ ሰጥ ኢልኪ ነቲ መኾስተርኪ ኣብ መንኩብኪ ጌርኪ <ዓወት ንሓፋሽ!> ትብልዮ> ኢላ ትመኽራ። ንጽባሒቱ፡ ከምቲ ዝበለታ ገበረት፡ እታ ምኽሪ ከኣ ጽቡቕ ሰሪሓትላ። ኢሳያስ በቲ ሰላምታኣ ተሓጒሱ ፍሽኽ እናበለ ኢዱ ሰዲዱ ሰላም ይብላ’ሞ <ኣነ ክሳብ ዘለኹ ናይ ሰላም መዓልቲ የለን፡ ተረዲኡኪዶ ሕጂ?> ክብል ይገንሓ።

ሓቂዶ ሓሶት?

posted by : malacbi_ss

እንታይ እዩ ስነ-ፍልጠት? (ሳይንስ) ፍርቂ ለይቲ ኣብ ሓደ ዝጸልመተ ክፍሊ ዘላ ጸላም ድሙ ምንዳይ እዩ።  ፍልስፍናኸ? (ፊሎዞፊ)  ኣብ ሓደ ጸላም ክፍሊ ፍርቂ ለይቲ፡ ንዘየላ ጸላም ድሙ ምንዳይ እዩ።  ናይ ህግደፍ ምውርዛይከ? (ድያለክቲክ)  ንሱ ከኣ ኣብ ሓደ ጸላም ክፍሊ ፍርቂ ለይቲ፡ ንዘየላ ጸላም ድሙ ምንዳይ ጥራይ ዘይኮነ ዘይረኸብካያ ‚ረኺበያ! ረኺበያ!’ ኢልካ ሓሲኻ ምውዕዋዕ!!!

ሓደጋ !

posted by : malachi_ss

ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ኣውቶቡስ ናይ ህግደፍ ኣባላት ሒዛ ብሓደ ቁሸት እናተጓዕዘት ሃንደበት ካብቲ መገዲ ወጺኣ ኣብ ሓደ ገረብ ትጓነጽ። ብማዕዶ እንታይ ከም ዝገጠመ ዝረኣየ ኣረጊት ሓረስታይ ብቐረባ ክርኢ ኢሉ ይመጽእ። ጉድጓድ ኩዒቱ ድማ ንኹሎም እቶም ገያሾ ይቐብሮም። ድሕሪ ገለ መዓልታት፡ እቲ ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ፖሊስ ይመጽእ’ሞ ነታ ዝተጓነጸት ኣውቶቡስ ይርእያ። ነቲ ኣረጊት ሓረስታይ ሽዑ፡ ” ኩሎም እቶም ገያሾ ድዮም መይቶም?” ኢሉ ይሓቶ። እቲ ዘይግድሶ ሓረስታይ ከኣ፡ ” ዋእ፡ ገለ ካብኣቶምስ‘ባ ኣይሞትናን ኢሎምኒ፡ ግን ህግደፋውያን ደኣ እንታይሞ ዘይብሉ..!” ይብሎ።

ከይበላዕካ ምሕራእ !

ኣብ ሃገርና ኣብ ልዕሊቲ ሓፈሻዊ ጸገማት፡ ጠስምን ዝተዛመደ ናይ መከሻሸኒ ቅብእታትን ኣይነበረን። ሽዑ ሓንቲ ሰበይቲ፡ ‚ከመይ ጌርካ ብዘይ ቅብኣት ከም እትኽሽን’ ዝብል ፍሉይ ትምህርቲ ክትቀስም ናብ ሓደ ናይ ደቀንስትዮ ማሕበር ትኸይድ። “ኣብዚ ድዩ እቲ ብዘይ ቅብኣት ከመይ ጌርካ ከምትኽሽን ትምህርቲ” ኢላ ድማ ትሓትት። ” ኣብዚ ኣይኮነን። ሓደ ደርቢ ንላዕሊ ኪዲ። ኣብዝስ ከይበላዕካ ከመይ ጌርካ ትሓርእ? ዝብል ትምህርቲ እዩ ዘሎ” ይብላኣ።